“A4” 牛扒

大家有冇食過 “A4” 牛扒?

唔係講和牛個 grade, 更加唔係講緊好似 A4 紙咁大張,而係指塊牛扒,好似一張 A4 紙咁薄。

以前讀中學就日日食 lunch 都係食A4牛扒,估唔到今日大家樂既早餐,俾我撞番佢。

不過當年一個A4牛扒飯盒只係 $12,而家食個早餐都 $25.5!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *